Message un d'Politik zu Lëtzebuerg | Christian Isekin

01.04.2020

Message un d'Politik zu Lëtzebuerg

Un all Deputéierten an der Chambre des députés zu Lëtzebuerg,

Un all Minister vun der Lëtzebuerger Regierung,


Ech fuerderen iech heimat op, all Mesuren am Zesummenhang mat covid-19, déi de Bierger zu Lëtzebuerg hir konstitutionell geséchert Fräiheeten aschränken, ouni zäitlech Latenz opzehiewen, respektiv ze annuléieren. Och fuerderen ech, dass all eenzeler Persoun, an all eenzelem klengen an/oder mëttelstännege Betrib, deenen ënnert deene vun iech operluechte Mesure finanziellen oder moralesche Schued entstanen ass, schnellst méiglech ze entschiedegen. Dës Weidere fuerderen ech all Minister an all Deputéierten, deen dës Mesuren ënnerstëtzt huet, op, mat direkter Wierkung hire Posten nidder ze leeën, an ni méi fir ee politescht Amt zu Lëtzebuerg ze kandidéieren, oder e politescht Amt op anere Weeër ze iwwerhuelen. All di aner Aktiv Politiker solle w.e.g. eng temporär Iwwergang s Regierung bilden, an ee Referendum op den Instanzewee bréngen, deen zum Ziel huet erauszefannen, ob dat Lëtzebuerger Vollek zu engem direkt-demokratesche politesche System iwwergoe wëll.

Grond fir dës Fuerderung:

Et gëtt eng gewëssen Zuel u Mënschen, déi besser informéiert sinn ewéi dir, a ganz genau wëssen, dass de covid-19 ee banale Grippe-Virus mat Longen-Erkrankung ass, an dat och iwwert ëffentlech zougänglech Plattforme propagéiert hunn, wat dir ignoréiert hutt. Dir sidd weder kompetent genuch, nach hutt dir dat néidegt moralescht Gefill fir Verantwortung géigeniwwer dem Vollek vum Lëtzebuerger Land, fir déi Posten, déi dir de Moment bekleet, weider ze bekleeden.

Är Mesuren hunn onser Wiertschaft, onser eelster Generatioun an onse sou wéi sou scho psychesch kranke Bierger am Meeschte geschuet.

Et gouf vun iech, a vu verschiddene Medienhaiser zu Lëtzebuerg (bewosst oder onbewosst) Desinformatioun bedriwwen, wat vill Bierger dozou beweegt huet, ären Dogma vun engem héich geféierleche Virus, deen di ganz Mënschheet kéint ausrotten, ze iwwerhuelen, wat zu geféierleche Spannungen tëscht de Bierger gefouert huet.

 

Ech bieden ëm eng schnellst méiglech Reaktioun ärerseits, dat heescht, mir op christian.isekin@gmail.com är Äntwert ze schécken.

 

Mat beschte Gréiss,

 

Chistian Isekin