top of page

01.06.2021

Bock Saga

06.08.2020

Theorie

02.05.2020

Kee Merci

28.03.2020

Angst

03.11.2019

Den Ënnerscheet

31.10.2019

D'Basis-Wourecht

12.10.2019

Den 1%

04.10.2019

Wuesstem

28.09.2020

Liewenswandel

17.09.2020

Mainstream

15.09.2020

Däi Wiesen

Gedanken

Kee Merci
Angst
Bitcoin
Den Ënnerscheet
D'Basis-Wourecht
Den 1%
Wuesstem
Liewenswandel

01.06.2021

Flag DE.jpg

D'Bock Saga

Ech hunn zanter kuerzem Kontakt mat engem interessante Mënsch, dee mech op d'Bock Saga opmierksam gemaach huet.

Ech hu mir di Däitsch Iwwersetzung kaf, an ugefang se ze liesen.

Et fänkt domat un, dass de Mënsch soll entstane sinn, duerch d'Paarung vun engem Af & enger Gees.

Hei dann meng Äntwert op eng vun dësem Mënsch séng Mailen:

A mengen Aen fousst dem Mënsch säi Liewe méi op Glawen ewéi op Wëssen.

Wat muss ech wësse fir sécher ze sinn dat Richtegt ze maachen?

Eng Geschicht déi domat ufänkt, de Mënsch wier doduerch entstanen, dass en Af eng Gees geschwängert huet, ass fir mech schon direkt net glafwierdeg. Feelt mir hei Wëssen, fir dat gleewen ze kënnen?

 

Wat fir mech secher ass, ass, dass de Mënsch am Aklang mat der Natur liewe sollt.

Ech denken awer och, dass d'Technologie, wann se der Ëmwelt net schuet, positiv ass.

Et geet jo um Enn eigentlech ëmmer ëm de Sënn vum Liewen.

Vill Leit maachen sech doriwwer keng Gedanken. Theorien iwwert de Sënn vum Liewe ginn et der vill. Solle mir iwwerhaapt erausfanne wat de Sënn vum Liewen ass? Wier et fir ons net méi einfach dat Richtegt ze maache wa mir de Sënn vun onser Existenz géife kennen? Solle mir dat iwwehaapt wëssen, a wann net, firwat net?

Ech sinn di läscht Jore ëmmer méi op di spirituell Schinn komm, a si mëttlerweil där Meenung, dass egal wat ech maachen, näischt richteg oder falsch ass. Egal wat ee mécht, oder eben net mécht, huet en Effekt op dat Ganzt. Alles ass matenee verbonnen. Butterfly effect!

Di Tatsaach dass mir matenee kommunizéieren, beaflosst och dat Ganzt.

Firwat kann ech net gleewen, dass mir vun enger Gees an engem Af ostamen?

Wat fir Informatioune feele mir, oder wat fir falsch Informatioune féieren dozou dass ech dat net

gleewe kann? Stellen ech di richteg Froe fir d'Erliichtung ze fannen?

 

Di Ganz Corona Geschicht ass eng Täuschung, eng vu Villen, initiéiert vun deene Mënschen (oder Wiesen), déi d'Weltherrschaft iwwer Jorhonnerten u sech gerappt hunn, andeem si d'Muecht iwwert alles, wat de Mënsch am aktuelle System brauch, erlaangt hunn.

Ech gesinn et als mäi Recht un, dofir ze suergen, dass et mir esou gutt geet ewéi méiglech.

Ech gesinn et als meng Flicht un, dat ze erreechen, ouni en negetiven Afloss op meng Ëmwelt ze hunn. Meng Ëmwelt schléisst all aner Liewewiesen an, och d'Pflanzen.

Ass meng Philosophie richteg? Keng Ahnung. Fir mech ass si et. Ass wat fir mech dat Richtegt ass, wourop et ukënnt??

Regierungen & Reliounen erdräisten sech jo ons ze soe wat richteg a falsch ass. Dorunner hunn ech nach ni gegleeft. Ech gleewe just u positiv & negativ. Ob dat richteg oder falsch ass, weess

ech net, well dat henkt vum Sënn vum Liewen of, an dee kennen ech net.

Die Bock Saga

 

Vor kurzem bin ich mit einem interessanten Mann in Kontakt gekommen, der mich auf die Bock-Saga aufmerksam gemacht hat.

Ich kaufte die deutsche Übersetzung und begann sie zu lesen.

 

Es beginnt mit der Erschaffung des Menschen durch die Paarung eines Affen mit einer Ziege.

Hier ist meine Antwort auf eine E-Mail dieses Mannes:

 

In meinen Augen fußt das Leben des Menschen mehr auf Glauben als auf Wissen.

Was muss ich wissen, um das Richtige zu tun?

 

Eine Geschichte, die damit  beginnt, der Mensch sei aus der Paarung eines Affen mit einer Ziege hervor gegangen, ist für mich sofort nicht glaubwürdig. Fehlt mir Hintergrundwissen um dies zu glauben?

Für mich steht fest, dass der Mensch im Einklang mit der Natur leben soll. Ich denke allerdings auch, dass Technik, wenn sie der Umwelt nicht schadet, positiv ist. Am Ende geht es immer um den Sinn des Lebens.

 

Viele Menschen machen sich darüber keine Gedanken. Theorien über den Sinn des Lebens gibt es viele. Sollten wir überhaupt wissen, was der Sinn des Lebens ist? Wenn nicht, warum nicht? Wäre es für uns nicht einfacher, das Richtige zu tun, wenn wir den Sinn unserer Existenz kennen würden?

 

In den letzten Jahren bin ich immer mehr auf die spirituelle Schiene gekommen, und bin mittlerweile der Meinung, dass egal was ich tue, nichts richtig oder falsch ist. Was immer man tut oder nicht tut, wirkt sich auf das Ganze aus. Alles ist miteinander verbunden. Butterfly Effekt!

 

Auch die Tatsache, dass wir miteinander kommunizieren, beeinflusst das Ganze.

Warum kann ich nicht glauben, dass wir von einer Ziege und einem Affen abstammen?

Welche Informationen fehlen mir, oder welche Fehlinformationen führten dazu, dass ich dies nicht glauben kann? Stelle ich die richtigen Fragen, um zur Erleuchtung zu finden?

 

Die ganze Corona-Geschichte ist eine Täuschung, eine von vielen, initiiert von jenen Menschen (oder Wesen), die im Laufe der Jahrhunderte die Weltherrschaft an sich gerissen haben, indem sie Macht über alles geltend gemacht haben, was Menschen im aktuellen System brauchen.

 

Ich sehe es als mein Recht an, dafür zu sorgen, dass es mir so gut wie möglich geht.

Ich sehe es als meine Pflicht an, dies zu erreichen, ohne meine Umwelt negativ zu beeinflussen. Meine Umgebung umfasst alle anderen Lebewesen, einschließlich der Pflanzen.

 

Ist meine Philosophie die richtige? Keine Ahnung. Für mich ist sie es. Ist das, was für mich das richtig ist, das, worauf es ankommt?

 

Regierungen und Religionen erdreisten sich, uns zu sagen was richtig und falsch ist. Daran habe ich noch nie geglaubt. Ich glaube nur an positiv und negativ. Ob das richtig oder falsch ist, weiß ich nicht, denn es kommt auf den Sinn des Lebens an, und den kenne ich nicht.

Flag DE.jpg

06.08.2020

Theorie

 1. Wéi vill Prozent vun engem Vollek musse Verschwierungstheoretiker sinn, oder Verschwierungstheorie gleewen, bis d'Theorie als Tatsaach ugesi gëtt?

 2. Wéi laang ass eng Theorie just eng Theorie?

 3. Wien oder wéi vill Mënsche mussen de Beweis liwweren, fir eng Theorie zum Fakt ze maachen?

 4. Wien finanzéiert d'Aarbecht, eng Theorie zum Fakt ze maachen, oder se ze widderleeën?

 5. Wat gehéiert alles zum Prozess vum beweisen oder widderleeë vun enger Theorie

 6. Wiem gleewen ech? Wien ass tatsächlech vertrauenswierdeg?

 

Meng Meenung:

 

 1. Dat hänkt vun der Bereetschaft, an der verfügbarer Zäit vun all Eenzelem, sech mat der Theorie ze beschäftegen, of. Wat fir mech scho laang Fakt ass, ass vir vill Anerer nach ëmmer eng (Verschwierungs) Theorie. Et kann een dat och demokratesch gesinn, a soen: Wa méi ewéi 50% eng Theorie als Fakt ugesinn, ass et Fakt. Dat ass allerdéngs net wëssenschaftlech. Mee vu dass mir de Moment an der post-faktescher Zäit liewen, spillt fir vill Leit de wëssenschaftleche Beweis keng Roll.
   

 2. Bis mindestens 10 héich kompetent Leit vum Fach, onofhängeg vuneneen, d’Theorie widderluecht oder bewisen hunn
   

 3. IDEM
   

 4. Dat hänkt natierlech engersäits vum Schwieregkeetsgrad, eng Theorie ze beweisen oder ze widderleeën, of, an anerersäits vum finanzielle Benefice. Vu dass haut vill Leit just nom Geld kucken, sinn déi méi motivéiert Geld an dee Prozess ze investéieren, wann se wëssen, oder dovunner ausginn, dass de Beweis oder d’Widderleeë vun enger Theorie hinne finanzielle Profit bréngt. Et gëtt do leider net genuch no de Virdeeler fir d’Allgemengheet gekuckt.
   

 5. a) D’Theorie muss fir genuch Leit relevant sinn, sou dass si en Interesse um Beweis oder dem Widderleeë vun der Theorie hunn, an dat hänkt erëm dovunner of d’Wichtegkeet ze erkennen.
  b) Leit vum Fach (ofhängeg vun der Spezifitéit) beschäftegen sech mat der Theorie.
  c) De Beweis oder d’Widderleeung muss vun onofhängege Leit vum Fach géigegepréift ginn
  d) Dat schlussendlecht Resultat muss verëffentlecht, a vir all Mënsch accessibel sinn.
   

 6. Ech tendéieren op jidde Fall méi dozou leit ze gleewen, déi kee finanzielle Benefice aus esou enger Aarbecht zéien. Soubal finanziell Interesse mat am Spill sinn, ass d’Gefor vu Manipulatioun a Korruptioun ganz grouss.

02.05.2020

Kee Merci

Ech erwaarde kee Merci fir dat wat ech maachen. Di Leit déi mech de Moment op FB an Telegram verfollegen, an och anerer, déi net vun allem wësse wëllen, respektéiere wat ech maachen. Ech maachen dat well ech weess dass et meng Bestëmmung ass. Wat géif mäi Liewe soss fir ee Sënn maachen, wann ech, ewéi vill anerer, just Zuschauer wier, an nokucke géif wéi alles d'Bach of geet! Et sinn déi, di elo tëschend 20 bis 60 Joer al sinn, déi sech ëm dee ganzen Dreck musse këmmeren. Di aner hunn entweder net genuch Liewen s Erfahrung, oder sinn ze al. Di al sollen de Rescht vun hirem Liewen esou gutt ewéi méiglech genéissen, an do wou et evident ass, Guddes maachen, awer ouni sech an de Kacka ze setzen. Mir mussen erëm vill méi op ons ënnerlech Stëmm lauschteren, an dat maache wourop mir henno stolz kënne sinn, ouni vun iergend engem ee Merci ze erwaarden.

Mir goufe vun enger ultra räicher Minoritéit an ee Liewen s Styl gelenkt, an elo gefaange gehal, wou emol kee méi Zäit huet sech Gedanken ze maachen. Alles muss schnell-schnell goen, well soss net genuch Profit gemaach gëtt, a mir kréie wäiss gemaach, et géif keng Alternativ ginn! Déi Leit, déi ons dëse Liewen s Styl opgezwongen hunn, mussen entwaffnet an neutraliséiert ginn. Et sinn Psychopaten, a Psychopaten däerf een net esou vill Afloss op eng ganz Welt loossen.

Mir mussen ons bewosst sinn/ginn, firwat si ons brauchen, an esou man ewéi méiglech vun deem maachen, wat si vun ons erwaarden, fir hiren Afloss a Räichtum ze erhalen. Jidderee misst sech eigentlech elo entscheeden, sech entweder der Wourecht ze stellen, an eppes géint deen ongerechte System ze maachen, oder weider an der Matrix ze liewen, de Bak ze halen an di aner net och nach lächerlech ze maachen an ze boykottéieren.

28.03.2020

Angst

Welche Formen von Angst gibt es?

 1. Todesangst

 2. Verlust-Angst

 3. Versagensangst (emotional oder physisch)

 4. und viele anderen Ängste

Man kann sie im Prinzip nicht alle aufzählen​

Wann ist Angst eine schützende Emotion?

Wenn die Angst gerechtfertigt ist, und uns von Taten abhält, die negative Konsequenzen zur Folge haben. Es ist allerdings abhängig von einem rationalen Geist, und ob man fähig ist, die wahren Konsequenzen einer Tat abzuschätzen.

Wann ist Angst eine Emotion die sich negativ auf uns auswirkt?

Wenn die Angst aus irrationalen Gedanken entsteht, und ungerechtfertigt ist. Hier spielt Unwissenheit eine große Rolle. Leider gibt es mehr dieser Fälle, als Fälle von gerechtfertigter Angst.

Es ist wichtig zu verstehen, in welcher Art von Gesellschaft wir heute leben.

 • Man kommt auf die Welt, was man unseres Wissens nach nicht entschieden hat, also ungewollt.
   

 • Man wird erzogen, d.h. bis zu einem gewissen Alter mehr oder weniger gut/schlecht von den Erziehern (das müssen ja nicht unbedingt die Eltern sein) auf ein Funktionieren in der aktuellen Gesellschaft vorbereitet.
  Dies bedeutet automatisch auch eine Indoktrination, denn jedes Benehmen, das einem Kind aufgezwungen wird, ist Indoktrination, sei es mit Androhung von Gewalt, sei es mit Psychoterror.

   

 • Ab dem Alter wo das Kind nicht nur von den Erziehern beeinflusst wird, sondern auch von Medien (Radio, Fernseher, Internet), Lehrpersonal und anderen Menschen, wird es für ein Kind fast unmöglich sich frei zu entfalten.
   

 • Oft übernehmen Kinder die Ängste der grössten Beeinflusser.
   

 • Welche Ängste hat man als Kind? Je mehr Lebenserfahrung ein Mensch hat, um so weniger lässt er sich von irrationalen Ängsten leiten. Kinder denken bis zu einem gewissen Alter nicht rational, sondern egoistisch. Es ist nur das wichtig was sie wollen. Ein Gefühl für Gerechtigkeit entwickelt sich erst später. Ob man gerecht sein möchte oder nicht, ist nicht abhängig davon ob man weis was gerecht ist und was nicht. Kinder können unter Umständen schon Ängste des Verlassen-Werdens haben. Das kann an der Art und Weise liegen, wie die Erzieher sich dem Kind gegenüber verhalten. Auch die Angst, nicht genügend Anerkennung zu bekommen, ist bei Kindern oft präsent.
   

 • Das Kind durchläuft das Schulsystem, welches heute in höchstem Masse zu wünschen übrig lässt, und soll am Ende einen Beruf auswählen, um im System selbstständig funktionieren zu können.
   

 • Der eine Mensch sucht sich einen Beruf aus (falls er die Wahl hat), der am meisten finanzielles Einkommen verspricht, der Andere sucht sich einen Beruf, der für ihn am meisten Spaß und Selbstverwirklichung verspricht. Zweites ist weniger oft der Fall, da man in der aktuellen Gesellschaft fast nur Ansehen bekommt, wenn man viel Geld verdient, und den meisten Menschen das Ansehen andere sehr wichtig ist. Es gibt also mehr Menschen, die einen Beruf des Geldes wegen ausüben, als Menschen deren Ziel die Selbstverwirklichung ist, was meiner Meinung nach zu den meisten Missständen in unserer Gesellschaft geführt hat. Falsche Prioritäten! Denn wer wird am Ende ein glücklicheres Leben geführt haben?
   

 • Nun zu dem wichtigsten Punkt: "Die Gesellschaft von heute"
  Sie ist vorwiegend verdummt, irrational und egoistisch. Sie wurde so gemacht, denn so ist sie am einfachsten zu lenken und zu kontrollieren. Sie wird auf viele verschiedene Arten gespalten, so dass ein Zusammengehörigkeitsgefühl verhindert wird. Die Menschen, die dies zu verantworten haben, nutzen den geringen Intellekt, die Irrationalität und den Egoismus der Menschen, um in ihnen Ängste hervor zu rufen, und diese Ängste zu ihrem Vorteil zu nutzen. Es wird gelogen, betrogen und hintergangen was das Zeug hält. Das Ziel ist Macht und Reichtum, und der Erhalt der Selbigen. Wer zu solchen Mitteln greift, um Macht über andere Menschen auszuüben, kann kein guter Mensch sei, speziell da es für den Großteil der Menschheit in einem Leben in Angst und moderner Sklaverei endet. Die schlimmsten Ängste für die meisten Menschen sind meiner Meinung nach die Angst vor dem Tod, und die Angst vor einem langen Leidensweg. Die Angst vor einem langen Leidensweg ist in meinen Augen jedoch paradox, wenn man richtig informiert ist, denn derjenige, der weis welche Gesellschaft die aktuell WAHREN Machthaber geplant haben, sollte sich nur vor dieser geplanten Gesellschaft fürchten. Allerdings macht mir die aktuelle Gesellschaft auch Angst. Sie ist an einem Punkt angelangt, wo nur der eigene Vorteil, und das eigene Wohl zählen. Nach mir die Sintflut!
  Die Machthaber haben in allen Bereichen ihr Gefolge installiert, und die Regierungen in solch einem Masse unter Kontrolle, dass es zu Gesetzen gekommen ist, die die Freiheiten der Bürger, ohne dass Diese es mitbekommen haben, in höchstem Masse einschränken. Wir erleben es gerade am eigenen Leib.

Dies bringt mich zur momentanen Situation weltweit, der Corona Pandemie!

Was ist also gerade los?

Wir befinden uns in einer viralen Grippe Epidemie. So viel ist klar. Zumindest für mich.

Da die wahren Machthaber sehr sehr reich sind, und ihnen viele Institutionen gehören, unter Anderem die Medien, mithilfe derer sie Einfluss auf unser Leben nehmen können, wurde diese Grippewelle zu einer Menschen-ausrottenden Pandemie hochgespielt, und viele Menschen somit in Angst und Schrecken versetzt, was sie empfänglicher für irrationale und radikale Maßnahmen gemacht hat.

Ob der Virus vorsätzlich auf die Menschheit losgelassen wurde oder nicht, werden wir unter Umständen nie erfahren. Es macht auch im Moment keinen Unterschied. Es kommt im Moment darauf an, ob die Großzahl der Menschen weiter passiv zuschauen, oder sich gegen die repressiven Maßnahmen wehren wird.
Die Politik muss natürlich hier mitspielen, da sie entweder davon profitiert, oder so unwissend ist, dass sie eher die Konsequenzen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs des Landes in Kauf nimmt, als sich nachher sagen zu lassen, sie hätten nicht die richtigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um das Volk vor der Krankheit zu schützen. Sie werden später sagen "Wir mussten so handeln, wir wussten es nicht besser".

Ein Zusammenbruch der Wirtschaft und des monetären System wird schon seit Jahrzehnten von Experten vorausgesagt. Doch wen hat das bis jetzt interessiert? So lange es mir gut geht...

Natürlich wissen gewisse Politiker auch genau was wirklich vor sich geht, und das sind die Schlimmsten, denn sie machen sich des Hochverrates am Volke schuldig.

Warum nehmen die Menschen weltweit die Verbote, die jetzt von den Regierungen ausgesprochen wurden, wehrlos hin? Weil sie den Medien und der Regierung glauben, und die Wahrheit ihre Vorstellungskraft übersteigt. Es ist ja auch dermaßen hinterlistig und kriminell, dass auch mir ab und zu Zweifel kommen, wer nun die Wahrheit sagt, und wer lügt. Die Informationen über NWO sind allerdings schon seit Jahrzehnten im Umlauf, und habe sich seit dem Internet progressiv vermehrt, doch die bequeme Bevölkerung glaubt lieber die bequeme Lüge, dass alles nur eine Verschwörungstheorie sei.

Was ist das Ziel?

Die ganze Menschheit soll in ein System mit einer Weltregierung, in Form einer Diktatur gezwungen werden.

Da wir jedoch schon wissen, dass unser momentanes System, also die repräsentative Demokratie, fatale Folgen für die Bevölkerungen hat, und durch ein direkt-demokratisches System ersetzt werden sollte, kann man doch eine Weltregierung nicht gut finden, oder?

Ich gehe hier nicht weiter auf die genauen Pläne der selbst ernannten Eliten ein. Recherchieren Sie selbst.

Die Menschen sind sich weder des Plans, noch der Konsequenzen einer diktatorischen Weltregierung bewusst, denn sonst würden zumindest die Informierten sie jetzt anders reagieren.

Liebe Menschen,

Bitte wacht auf bevor es zu spät ist.

Stellt alles in Frage was ihr in den, den ultra-Reichen gehörenden Medien, hört, seht und lest.

Seit neutral und denkt selbst. Befreit euch von irrationaler Angst, so dass ihr die Wahrheit erkennen, akzeptieren und angemessen handeln könnt.

05-12-2019

Bitcoin / Crypto-Wärungen

Dat eenzegt wat mech ëmmer bei Presentatioune vu Bitcoin stéiert, ass di Associatioun mat Räichtum. Bitcoin ass net geschafe ginn fir räich ze ginn, mee fir aus der Banke-Sklaverei eraus ze kommen. Wien eben virun 5-10 Joer 50 oder méi Bitcoin kaf huet, ass eben haut räich, an dat ass kee Problem, mee d'Basis Ideologie ass net fir räich ze ginn. Dat ass och de Grond firwat ech net mam Bitcoin spekuléieren.

An deem Zesummenhang hunn ech mir nach e puer Gedanke gemaach:
Wat kann ech mat engem Cent kafen? Näischt!
Wat kann ech mat 5 Cent kafen? Näischt!
Wat ass dat bëllegst wat ech iwwerhaapt kafe kann?
Wat ass also di klengsten Zomm u Geld déi ech fir iergendeppes kann ausginn?
Folgend Rechnung hunn ech emol gemaach:
Bitcoin ass ënnerdeelt an Satoshi, esou wéi den EURO a Cent ënnerdeelt ass.
1€ = 100c / 1 BTC = 100'000'000 Satoshi
Di klengsten Eenheet ass also 1 Satoshi
Soe mir elo 1 Satoshi wier 5 Cent, da wier 1 BTC = 5'000'000€
Mir wëssen, dass et jee just 21'000'000 BTC kënne ginn.
De Gesamt Wäert wier also 21'000'000 x 5'000'000
= 105 Billiounen EURO

Wat een och bedenke muss, ass dass näischt an der Zukunft de selwechte Präis wäert hunn ewéi haut. U sech dierft de Präis vun enger Wuer just vun der Quantitéit, an der Mass déi vun där Wuer disponibel ass, dierft ofhänken. De Präis vun engem Service dierft nëmme vun der Qualitéit vum Service, a vun der Zuel un Déngschtleeschter, déi dee Service kënnen ubidden, ofhänken. Do geet allerdéngs de Misär lass. Wann d'Zuel vun den Déngschtleeschter am aktuelle System erop geet, geet de Präis fir déi Déngschtleeschtung (bei gläicher Qualitéit) erof, bis dann eng Rei vun deenen Déngschtleeschter ophalen deen Déngscht unzebidden, well en onrentabel ginn ass. 

16.02.2020

Ech si jo der Meenung, dass et en universale Päis fir geschafften Zäit misst ginn, mat engem Bonus fir speziell Kapazitéiten, wann d'Ausgang s Situatioun fir all Mensch di Selwecht wier, d.h. dass keen an iergend enger Form duerch d'Wiel vu sengem Beruff benodeelegt wier.

All Mënsch soll d'Méiglechkeet hunn, dee Beruff ze léieren fir deen en sech tatsächlech beruff fillt, wat haut net de Fall ass.

Fortsetzung folgt.

03.11.2019

Den Ënnerscheet

Wat ass den Ënnerscheet, ob e Mënsch, deen ech net kennen, a mat deem ech keng Relatioun hunn, un Altersschwächt stierft, oder un iergend eppes anescht?

Wat ass den Ënnerscheet, ob e Mënsch, deen ech net kennen, a mat deem ech keng Relatioun hunn, am Alter vun 20, 40, 60 oder 80 Joer stierft?

A mengen Aen hänkt dat just vu menger Liewen s Philosophie of.

Wat ass méi schlëmm: Den Dout, oder e laange Leidenswee?

Den Dout vun engem Liewewiesen ass just fir aner nach liewend Liewewiesen eng Emotional Belaschtung, déi eng emotional Bindung mat deem doudege Wiesen hunn, an ëm sou méi schlëmm, wann dat dat eenzegt Liewewiese war, un dat si emotional gebonne waren. Allerdéngs spillt fir vill Mënschen och eng Roll, op wéi eng Aart a Weis e Liewewiesen, un dat si emotional gebonne waren oder net, ëm d’Liewe kënnt. Mir deet et als Beispill ëmmer am Häerz wéi, wann ech op onse Stroossen iwwerrannten Déiere gesinn, well ech am allgemenge frou mat Déiere sinn, net weess wéi laang dat Déier nach huet musse leiden, an mech esou ee verfréiten an onnéidegen Dout einfach emotional trëfft.

Ech selwer fäerten den Dout net. An deem physeschen a psycheschen Zoustand an deem ech de Moment sinn, leiden ech schonn esou vill, wéi ech et als grad nach ze erdroe fannen. Wann dat sech nach géing steigeren, wier ech léiwer dout. Fir deen een oder anere kléngt dat elo scho krass, mee dat läit wéi gesot un deem eenzele senger Liewen s Philosophie. Iwwert de Sënn vum Liewe léisst sech jo streiden, a mat Sécherheet ka kee Mënsch de Sënn vum Liewen definéieren. Jidderee muss dat fir sech selwer definéieren. Allerdéngs moossen sech reliéis an ideologesch Groupementer hemmungslos un, ze mengen, si kéinten dat fir ons all maachen.

 

Zereck op den Alter vum Dout.

Den Alter vum Dout spillt och just eng Roll a Verbindung mat der Liewen s Philosophie, an dem Sënn vum Liewen. Souwuel fir deen dee stierft, wéi fir déi di zeréck bleiwen.

Stierwen ech mat 80, soen d’Leit: “ Deen war jo schonn 80 Joer aal”.

Stierwen ech mat 20, soen d’Leit: “Oh freck, dee war nach esou jonk”.

D’Leit ginn also dovunner aus, dass et méi schlëmm ass wann ech mat 20 stierwen, wéi wann ech mat 80 stierwen.

Firwat ass dat esou?

Wat ass den Ënnerscheet, ob ech elo 80 Joer gelieft hunn, oder just 20?

D’Logik ass: Wann ech mat 20 stierwen, hat ech net genuch Zäit e vollt Liewen ze liewen. Wien seet dann dass mir Mënschen all virgesi sinn fir 80 oder 100 Joer al ze ginn? Liewen ech méi laang, kann ech méi laang en Afloss, positiv oder negativ, op meng Matmënschen, Déieren an d’Ëmwelt hunn.

Et muss e Sënn ginn, firwat mir hei liewen. Alles huet e Sënn, also och dat. De Problem ass just, dass mir dee Sënn net kennen. Allerdéngs ginn et Mënschen, déi behaapten ze wëssen, dass mir hei liewe fir Erfahrungen ze sammelen.

D’Fro bei där Theorie ass just: Wat maache mir mat deenen Erfahrungen no onsem Dout? Firwat brauche mir déi Erfahrungen? Firwat solle just eng kleng Zuel u Mënschen ginn, déi dat wëssen, an et jo da sou wéi sou deenen anere Mënsche probéiere matzedeelen?

Froe, Froen an nach méi Froen. Äntwerte ginn et och, just hänkt et vun ons of, ob mir déi gleewen oder net. Beweiser kann an deem Zesummenhang kee liwweren, weder di konventionell Reliounen, nach Spiritueller oder Esoteriker. Et bleift engem kritesche Mënsch also soss näischt iwwereg, wéi sengem Instinkt nozegoen, an sech selwer e Sënn fir d’Liewen ze ginn.

31.10.2019

D’Basis Wourecht

Wann een ë selwer geschriwwenen Text publizéiert, gëtt ë mat grousser Warscheinlechkeet vu Leit mat ganz verschiddene Backgrounds, Charakter, Erfahrungen a Wëssen gelies. Di eng kënnen dat publizéiert novollzéien, anerer net. Dat hänkt ganz dovunner of, wouran déi Mënschen hir Liewen s Zäit bis zu deem Moment investéiert hunn. Kengem Mënsch säi Liewen s Verlaf ass exakt d'selwecht ewéi engem anere säin. Mir ënnerscheeden ons all, emol méi, emol manner ee vun deem aneren. Trotzdem gehéiere mir all zum grousse Ganze. Wéi eng Persoun op dat, wat ë liest, héiert oder gesäit, reagéiert, hänkt also vu sengem Verständnes dofir, an natierlech vu sengem Charakter of. Feelt dat néidegt Verständnes, hänkt et just vum Charakter of.

 

Firwat schreiwen ech dat?

Well ech di Erfahrung gemaach hunn, dass wann ee säi Wëssen, egal ob kierzlech gewonnen, oder aus der Vergaangenheet, mat anere Leit deelt, ee ganz verschidde Reaktioune kritt.

Di positiv Reaktioune sinn:

Dankbarkeet fir d'Weiderginn vun deem Wëssen

Respekt, well een sech di Méi gemaach huet sech dat Wëssen un ze eegenen

Negativ Reaktioune sinn:​

Lächerlech gemaach ze ginn

Vernannt ze ginn

An onendlech Diskussioune verwéckelt ze ginn, wou ee beschränkten Argumentatiounen ze héiere kritt, well déi Persou, trotz dass se vum Thema keng Ahnung huet, onbedéngt als méi clever do wëll stoen

Aggressioun, sief et verbal oder physesch, well déi Persoun rosen ass, dass een se aus engem falsche Glawe gerappt huet, oder radikal hiert Weltbild zerstéiert huet.

 

Et kann a muss keen Alles wëssen, mee bei den essentielle Saache soll een sech awer der Wourecht stellen, egal a wéi engem Mooss déi Wourecht een an éischter Instanz emotional trëfft. A Fäll, wou een op d'Wourecht zeréckgräife misst, fir eng Entscheedung ze treffen, oder fir an enger Diskussioun korrekt ze argumentéieren, ass et fir deen, deen d'Wourecht kennt, eng extrem Zäitverschwendung, mat Leit ze diskutéieren, déi d'Wourecht net wësse wëllen.

An esou Fäll huet dee Wëssenden 2 Optiounen:

Hien bréngt d’Gedold op, fir deem anere d'Wourecht trotzdem mat cleverer Argumentatioun bäizebréngen, well ë mengt, dass en deem aneren seng Argumenter all widderleeë kann, an deen sech der Wourecht um Enn awer hi gëtt

Et spuert een sech di Zäit fir eng héchst wahrscheinlech sënnlos Diskussioun, a seet: Denk a gleef wat s de wëlls

 

Et ass jo och esou, dass een net all Eenzelen mat der Hand huelen, a bei d'Wourecht féiere kann. Scho guer net wann déi Persoun vill léiwer mat der bequemer Ligen lieft.

12.10.2019

Den 1%

Mir si Milliarde Mënschen op der Welt. Et kann net just un e puer eenzelen hänken, wéi et weider geet.
Ech weess genuch vun deem wat essentiell ze wëssen ass, a wëll mat kenger Reliounen eppes ze dinn hunn. Dat war bei mir schonn ëmmer esou.

Dat wat ech weess, zitt mech scho genuch erof. Wann d’Mënschheet net aus dem Déifschlof erwächt, kritt se wat se verdéngt. Leider awer och déi, di et net verdéngt hunn.
Ech maache wat ech kann, fir d’Leit waakreg ze kréien, mee den 1% vun ons huet schonn ze laang d’Fiedem gezunn, sech iwwerall d’Muecht verschaf, an sech op villen Instanzen ofgeséchert. Relioune si just ee Rideau, hannert deem si sech verstoppen.

Ech probéieren esou gutt et mir méiglech ass, en neien direkt-demokratesche politesche System, deen op enger digitaler Plattform baséiert, an de konventionelle Politiker net méi brauch, bekannt ze maachen. Wann dee System bis agefouert wier, géifen sech vill Problemer vum Selwe léisen. Et gëtt ganz vill kleng Gruppen, déi verstan hunn, dass mir e System-Wiessel brauchen. Elo gëlt et all déi Gruppen zesummenzeféieren, an zesummen un engem Strang ze zéien. Et ass absolut sënnlos, an Zäitverschwendung, ze probéieren, positiv Verännerungen am aktuelle System erbäi ze féieren, wann de System selwer de Grond vun de Problemer ass.

Du weess net wéi vill déi aner scho wëssen, an ob et wierklech nach noutwenneg ass, dass jiddereen op de selwechte Wëssen s Stand kënnt.
Wat zielt, ass, dass d’Majoritéit sech bewosst gëtt, dass mir net esou kënne weider maachen. Et gëtt genuch Argumenter, fir de Leit kloer ze maache wéi korrupt de System ass, ouni op Relioune mussen zeréckzegräifen. An deem Punkt hunn sech di Schëlleg wéi gesot ofgeséchert.
Et ass fir ze katzen, wann iergend eng Partei di Wierder “Gerechtegkeet” oder “Fairness” an de Mond huelen, ouni am selwechten Otemzoch vun engem System-Wiessel ze schwätzen. Am aktuelle System wäert et ni Gerechtegkeet a Fairness ginn.
An engem korrekte System kéint et all Mënsch op der Welt gutt goen. Mir misste vill manner schaffen, well mir vill méi séier op technologeschem Plang géifen evoluéieren, a vill méi Aarbecht vu Roboter oder Computer gemaach géif ginn, a well mir e Finanz-System hätten, deen net haaptsächlech fir de Bénéfice vum enge Prozent kéint mëssbraucht ginn. Och kéinte mir d’Technologie gebrauchen, fir ons Ëmwelt ze sanéieren. Mënschen a gewësse Regioune missten net aus dem Grond vun der Altersversuergung esou vill Kanner kréien. Et ass do genau de selwechten ir geleete Glawen un de Wuesstem ewéi bei ons. Et ass esouguer egoistesch, well de Gedanken ass jo deen:
Wa mir elo wuessen, ass meng Pensioun ofgeséchert! Fir am Alter net ze erhéngeren, brauch ech wéinstens 2 Kanner déi ë Wäert produzéieren, fir mech mat erduerch ze huelen.
Und nach mir die Sintflut.
A suivre...

04.10.2019

Wuesstem

Wuesstem! Wat heescht dat? Firwat brauche mir Wuesstem?


Wuesstem = Méi Mënschen déi schaffen = méi Aarbecht s Plazen, méi Wunnengen, méi Autoen, méi Entertainment, méi Akafszentren, méi vun Allem wat de Mënsch brauch.
Dat heescht awer och, dass wann net méi Mënsche kuerz virun der Pensioun stierwen, dass mir dono och méi Mënschen hunn, déi a Pensioun ginn.
Jiddereen, deen nëmmen e bësse kloere Mënscheverstand huet, erkennt, dass dat nimools op laang Dauer funktionéiere kann.

Wat seet ons dat? Mir liewen am total falsche System.
A wat nach dobäi kënnt:
Fir dass all di Mënschen Plaz hunn, muss d'Natur Plaz maachen.
Ech kann et ëmmer nëmme widderhuelen:
Mir brauchen e System Wiessel, an wat éischter, wat besser.
Dat Gedokters um aktuelle System ass just Zäitverschwendung. Zäit, déi deenen, di an 10-20 Joer an d'Pensioun solle goen, fort leeft.

28.09.2019

Liewenswandel

 

Wéi wëlls de der ganzer Mënschheet erklären, dass se an e Liewenswandel era manipuléiert ginn ass, deen hir all Fräiheeten hëlt, si zu Aarbecht s Sklave mécht, an de Planéit zerstéiert?

23.09.2019

Egoismus & Ignoranz

 

Den Egoismus an d'Ignoranz vu ville Mënschen ass dat wat ons dohinner bruecht huet wou mir elo sinn, an do schwätzen ech all soit-disant Klassen un.

17.09.2019

Mainstream

 

Wann ech Wochen, Méint, Joren Informatioune verbreeden, dann awer aner Quellen eppes anescht behaapten, an dat zu engem groussen Deel och beweise kënnen, wat maachen ech dann fir net wéi e korrupte Ligener do ze stoen?
Ech halen un deem fest wat ech virdru schonn un Informatioune verbreet hunn, ech diffaméieren di aner Quellen, a maachen se lächerlech.
Vu wiem schwätzen ech?
Vun de Mainstream Medien natierlech.

15.09.2019

Däi Wiesen

 

Däi Wiesen ass eng Reaktioun op deng Ëmwelt an deng Erfahrungen.

Wann s du dat verstees, kanns du däi Wiesen änneren.

Mainstream
Theorie
bottom of page