Neiste Gedanken

28.03.2021

Ech maache mir ganz vill Gedanken, vill méi ewéi vill aner Leit. Wann ech déi all misst oder géif hei opschreiwen a publizéieren, géif ech soss näischt aneres méi maachen. :D

smiley-304294_960_720.png

01.06.2021

Flag DE.jpg

Die Bock Saga

Ech hunn zanter kuerzem Kontakt mat engem interessante Mënsch, dee mech op d'Bock Saga opmierksam gemaach huet.

Ech hu mir di Däitsch Iwwersetzung kaf, an ugefang se ze liesen.

Et fänkt domat un, dass de Mënsch soll entstane sinn, duerch d'Paarung vun engem Af & enger Gees.

Hei dann meng Äntwert op eng vun dësem Mënsch séng Mailen:

A mengen Aen fousst dem Mënsch säi Liewe méi op Glawen ewéi op Wëssen.

Wat muss ech wësse fir sécher ze sinn dat Richtegt ze maachen?

Eng Geschicht déi domat ufänkt, de Mënsch wier doduerch entstanen, dass en Af eng Gees geschwängert huet, ass fir mech schon direkt net glafwierdeg. Feelt mir hei Wëssen, fir dat gleewen ze kënnen?

 

Wat fir mech secher ass, ass, dass de Mënsch am Aklang mat der Natur liewe sollt.

Ech denken awer och, dass d'Technologie, wann se der Ëmwelt net schuet, positiv ass.

Et geet jo um Enn eigentlech ëmmer ëm de Sënn vum Liewen.

Vill Leit maachen sech doriwwer keng Gedanken. Theorien iwwert de Sënn vum Liewe ginn et der vill. Solle mir iwwerhaapt erausfanne wat de Sënn vum Liewen ass? Wier et fir ons net méi einfach dat Richtegt ze maache wa mir de Sënn vun onser Existenz géife kennen? Solle mir dat iwwehaapt wëssen, a wann net, firwat net?

Ech sinn di läscht Jore ëmmer méi op di spirituell Schinn komm, a si mëttlerweil där Meenung, dass egal wat ech maachen, näischt richteg oder falsch ass. Egal wat ee mécht, oder eben net mécht, huet en Effekt op dat Ganzt. Alles ass matenee verbonnen. Butterfly effect!

Di Tatsaach dass mir matenee kommunizéieren, beaflosst och dat Ganzt.

Firwat kann ech net gleewen, dass mir vun enger Gees an engem Af ostamen?

Wat fir Informatioune feele mir, oder wat fir falsch Informatioune féieren dozou dass ech dat net

gleewe kann? Stellen ech di richteg Froe fir d'Erliichtung ze fannen?

 

Di Ganz Corona Geschicht ass eng Täuschung, eng vu Villen, initiéiert vun deene Mënschen (oder Wiesen), déi d'Weltherrschaft iwwer Jorhonnerten u sech gerappt hunn, andeem si d'Muecht iwwert alles, wat de Mënsch am aktuelle System brauch, erlaangt hunn.

Ech gesinn et als mäi Recht un, dofir ze suergen, dass et mir esou gutt geet ewéi méiglech.

Ech gesinn et als meng Flicht un, dat ze erreechen, ouni en negetiven Afloss op meng Ëmwelt ze hunn. Meng Ëmwelt schléisst all aner Liewewiesen an, och d'Pflanzen.

Ass meng Philosophie richteg? Keng Ahnung. Fir mech ass si et. Ass wat fir mech dat Richtegt ass, wourop et ukënnt??

Regierungen & Reliounen erdräisten sech jo ons ze soe wat richteg a falsch ass. Dorunner hunn ech nach ni gegleeft. Ech gleewe just u positiv & negativ. Ob dat richteg oder falsch ass, weess

ech net, well dat henkt vum Sënn vum Liewen of, an dee kennen ech net.

Vor kurzem bin ich mit einem interessanten Mann in Kontakt gekommen, der mich auf die Bock-Saga aufmerksam gemacht hat.

Ich kaufte die deutsche Übersetzung und begann sie zu lesen.

 

Es beginnt mit der Erschaffung des Menschen durch die Paarung eines Affen mit einer Ziege.

Hier ist meine Antwort auf eine E-Mail dieses Mannes:

 

In meinen Augen fußt das Leben des Menschen mehr auf Glauben als auf Wissen.

Was muss ich wissen, um das Richtige zu tun?

 

Eine Geschichte, die damit  beginnt, der Mensch sei aus der Paarung eines Affen mit einer Ziege hervor gegangen, ist für mich sofort nicht glaubwürdig. Fehlt mir Hintergrundwissen um dies zu glauben?

Für mich steht fest, dass der Mensch im Einklang mit der Natur leben soll. Ich denke allerdings auch, dass Technik, wenn sie der Umwelt nicht schadet, positiv ist. Am Ende geht es immer um den Sinn des Lebens.

 

Viele Menschen machen sich darüber keine Gedanken. Theorien über den Sinn des Lebens gibt es viele. Sollten wir überhaupt wissen, was der Sinn des Lebens ist? Wenn nicht, warum nicht? Wäre es für uns nicht einfacher, das Richtige zu tun, wenn wir den Sinn unserer Existenz kennen würden?

 

In den letzten Jahren bin ich immer mehr auf die spirituelle Schiene gekommen, und bin mittlerweile der Meinung, dass egal was ich tue, nichts richtig oder falsch ist. Was immer man tut oder nicht tut, wirkt sich auf das Ganze aus. Alles ist miteinander verbunden. Butterfly Effekt!

 

Auch die Tatsache, dass wir miteinander kommunizieren, beeinflusst das Ganze.

Warum kann ich nicht glauben, dass wir von einer Ziege und einem Affen abstammen?

Welche Informationen fehlen mir, oder welche Fehlinformationen führten dazu, dass ich dies nicht glauben kann? Stelle ich die richtigen Fragen, um zur Erleuchtung zu finden?

 

Die ganze Corona-Geschichte ist eine Täuschung, eine von vielen, initiiert von jenen Menschen (oder Wesen), die im Laufe der Jahrhunderte die Weltherrschaft an sich gerissen haben, indem sie Macht über alles geltend gemacht haben, was Menschen im aktuellen System brauchen.

 

Ich sehe es als mein Recht an, dafür zu sorgen, dass es mir so gut wie möglich geht.

Ich sehe es als meine Pflicht an, dies zu erreichen, ohne meine Umwelt negativ zu beeinflussen. Meine Umgebung umfasst alle anderen Lebewesen, einschließlich der Pflanzen.

 

Ist meine Philosophie die richtige? Keine Ahnung. Für mich ist sie es. Ist das, was für mich das richtig ist, das, worauf es ankommt?

 

Regierungen und Religionen erdreisten sich, uns zu sagen was richtig und falsch ist. Daran habe ich noch nie geglaubt. Ich glaube nur an positiv und negativ. Ob das richtig oder falsch ist, weiß ich nicht, denn es kommt auf den Sinn des Lebens an, und den kenne ich nicht.

Flag DE.jpg